Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 25.maja 2018 r.

W niniejszej informacji o polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób spółka LEDVANCE GmbH i jej jednostki zależne (łącznie: „LEDVANCE”) przetwarzają dane osobowe użytkownika w swoich witrynach internetowych, a także przedstawiono środki wdrożone z myślą o zapewnieniu ochrony danych użytkownika oraz prawa przysługujące użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych.

I. Wprowadzenie

LEDVANCE przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkownika. W związku z tym przetwarzamy je zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych.

II. Nazwa i adres administratora

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem z tej witryny jest

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Telefon: +49 89 780673-100
Adres e-mail: contact@ledvance.com
Kontakt z inspektorem ochrony danych: privacy@ledvance.com

W indywidualnych przypadkach spółki LEDVANCE mogą ponosić odpowiedzialność samodzielnie lub łącznie ze spółką LEDVANCE GmbH. Wykaz naszych spółek znajduje się
tutaj

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

O ile nie wskazano inaczej, LEDVANCE zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do udostępniania tej witryny i zapewniania jej funkcjonalności.

W przypadku uzyskania przez nas zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku zbierania przez nas danych w celu wykonania umowy zawartej między użytkownikiem a LEDVANCE podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe ma zastosowanie również wówczas, gdy przetwarzanie jest wymagane w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LEDVANCE podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby podstawę, prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów LEDVANCE lub strony trzeciej, o ile nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają interesy lub podstawowe prawa użytkownika, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ograniczamy przetwarzanie danych osobowych lub usuwamy dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, chyba że z przepisów ustawowych dotyczących okresów zatrzymania wynika obowiązek dalszego zatrzymywania takich danych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odwiedzającego naszą witrynę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych witryn, zbieramy pewne dane dotyczące jego urządzenia.

Nasze systemy zbierają i zapisują następujące dane:

 • informacje na temat rodzaju i wersji przeglądarki internetowej użytkownika
 • informacje na temat systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu użytkownika
 • informacje na temat dostawcy usług internetowych użytkownika
 • adres IP urządzenia użytkownika
 • data i godzina uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej
 • informacje na temat witryn, z których użytkownik został przekierowany na naszą witrynę internetową
 • informacje na temat witryn, do których użytkownik został przekierowany z naszej witryny internetowej

Dane te są przechowywane przez 7 dni w celu zapewnienia funkcjonalności naszej witryny internetowej oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (na wypadek nadużycia), a także z myślą o łatwiejszym diagnozowaniu błędów związanych z naszą witryną internetową.

Po upływie 7 dni pliki dziennika są anonimizowane, co oznacza, że od takiej chwili zebranych danych nie można wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika.

V. Formularze kontaktowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

W naszej witrynie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownik może informować nas o swoich żądaniach i roszczeniach.

Zbierane i zapisywane są następujące dane:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • stanowisko
 • język/kraj
 • opcjonalnie: dane kontaktowe (adres, numer telefonu)
 • data i godzina rejestracji
 • treść wiadomości

Dane użytkownika są przetwarzane na podstawie udzielonej przez niego zgody na skontaktowanie się z nim i przetwarzanie jego żądań i roszczeń.

Możemy przekazać dane użytkownika odpowiedniej spółce LEDVANCE, jeśli jest to wymagane do udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego żądanie (np. gdy żądanie dotyczy produktu dystrybuowanego przez powiązaną spółkę LEDVANCE).

Dane osobowe użytkownika są usuwane, gdy przestają być potrzebne do celu, w którym zostały zebrane. Zazwyczaj ma to miejsce po rozpatrzeniu żądania zgłoszonego przez użytkownika. Jeśli żądanie dotyczy wad produktu lub rękojmi, z obowiązujących przepisów prawa może wynikać konieczność zatrzymania danych przez dłuższy okres.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku dane osobowe użytkownika są usuwane. Należy pamiętać, że wówczas nie możemy rozpatrywać dalej zgłoszonego żądania.

VI. Subskrypcja biuletynu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli użytkownik zarejestruje się, aby otrzymać nasz biuletyn, wyraża zgodę na to, aby spółka LEDVANCE GmbH i jej spółki stowarzyszone mogły przesyłać informacje na temat naszych produktów i usług oraz informacje na temat zdarzeń i kampanii marketingowych.

Podczas rejestracji zbieramy następujące dane:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • stanowisko
 • język/kraj
 • data i godzina rejestracji

Wykorzystujemy adres e-mail użytkownika wyłącznie w celu wysłania mu naszego biuletynu. Kolejne zbierane dane są wykorzystywane w celu personalizacji biuletynu i dostarczenia potwierdzenia rejestracji użytkownika.

Przechowujemy dane użytkownika do czasu wycofania przez niego zgody. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, klikając link „Zrezygnuj z subskrypcji” w każdym biuletynie.

VII. Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Spółka LEDVANCE GmbH należy do grupy LEDVANCE. W pewnych przypadkach przekazujemy dane osobowe użytkownika innym spółkom z grupy LEDVANCE, które przetwarzają dane samodzielnie lub wspólnie ze spółką LEDVANCE GmbH. Przekazujemy dane między innymi w następujących celach:

 • w celach marketingowych i reklamowych, jeśli użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody;
 • w celach administracyjnych i centralnego działu IT grupy LEDVANCE.

Oprócz tego przekazujemy dane osobowe użytkownika następującym odbiorcom:

 • starannie wybranym i monitorowanym usługodawcom; tego rodzaju usługodawcy przetwarzają dane osobowe jedynie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi w oparciu o umowę przetwarzania danych osobowych;
 • innym osobom trzecim (w tym organom władzy publicznej), jeśli jest to wymagane przepisami prawa.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika poza UE

Czasami dane użytkownika będą przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które mogą zapewniać niższy poziom ochrony danych niż kraje europejskie. W takich przypadkach spółka LEDVANCE zawiera standardowe klauzule umowne UE z partnerami, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych (kopie są dostępne na żądanie) lub prosi użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody. W przypadku przekazywania danych do krajów, dla których UE określiła odpowiedni stopień ochrony danych, żadna dodatkowa zgoda czy umowa nie jest wymagana.

Jakiekolwiek przekazywanie danych do spółek stowarzyszonych LEDVANCE z siedzibą poza EOG będzie dokonywane w oparciu o Wiążące reguły korporacyjne. Kopia Wiążących reguł korporacyjnych zostanie udostępniona na życzenie.

IX. Prawa użytkownika

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika przysługują mu pewne prawa w stosunku do grupy LEDVANCE wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownikowi, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują w szczególności następujące prawa wynikające z RODO:

Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które go dotyczą. Ponadto na żądanie przekażemy użytkownikowi informacje na temat celów, w jakich korzystamy z jego danych, kategorii przetwarzanych danych, okresu przechowywania jego danych, pochodzenia danych (jeśli nie zostały podane bezpośrednio przez użytkownika) oraz, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym przekazujemy dane użytkownika. Na życzenie dostarczymy użytkownikowi kopię jego danych osobowych.

Prawo do usuwania danych (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Poprawimy dane bez zbędnej zwłoki.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik może poprosić o usunięcie danych osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przyczyn wymienionych poniżej:

 • dane nie są już wymagane do celów, w których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób
 • użytkownik wycofuje zgodę na przetwarzanie danych i nie istnieją żadne inne podstawy prawne przetwarzania;
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie
 • usunięcie danych osobowych jest konieczne do zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym spółki LEDVANCE;
 • dane zostały zebrane w oparciu o zgodę wyrażoną przez dziecko.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie ustalono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone ze względu na wspomniane wyżej warunki, poinformujemy użytkownika, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy między użytkownikiem a spółką LEDVANCE, użytkownik ma prawo do otrzymania od spółki LEDVANCE swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania danych innemu administratorowi. Na żądanie użytkownika przekażemy dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda klienta lub uzasadniony interes spółki LEDVANCE bądź osoby trzeciej. W wyniku tego nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wycofanie zgody

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kontakt

Aby skorzystać ze swoich praw lub zadać pytanie na temat ochrony danych przez LEDVANCE, należy wypełnić nasz formularz kontaktowy lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@ledvance.com.

Prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych

Spółka LEDVANCE poważnie traktuje żądania użytkownika i zobowiązuje się uwzględniać wszelkie jego obawy. Niemniej jednak użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie skargi do właściwego organu ds. ochrony danych.

X. Zmiany

Co jakiś czas możemy wprowadzać zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności. Wszystkie zmiany zostaną opublikowane w niniejszej witrynie. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.